top of page
prav.jpg

Учні школи мають право:

 • обирати профілі, форми навчання, індивідуальні програми, факультативи, спецкурси, позакласні та позашкільні заняття за погодженням батьків та рекомендаціями педагогічної ради школи;

 • користуватися навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою школи;

 • на отримання інформації з усіх галузей знань;

 • брати участь у науково-дослідницькій діяльності школи, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

 • брати участь через своїх представників в обговоренні питань освітнього процесу організації дозвілля учнів;

 • брати участь у студіях, клубах, гуртках за інтересами;

 • брати участь у класному та шкільному самоврядуванні;

 • на безпечні умови навчання;

 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля;

 • на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

 • брати участь у виборах ради школи;

 • звертатися до ради школи з питань організації освітнього процесу та дозвілля;

 • на додаткові освітні послуги, коригування семестрового оцінювання.

 

Учні закладу зобов’язані:

- оволодівати знаннями,  вміннями,  практичними   навичками   в обсязі  не  меншому,  ніж визначено державними стандартами освіти;

- підвищувати свій загальний культурний рівень; брати участь у пошуковій діяльності, передбаченій навчальними   програмами   та   навчальним  планом  закладу,  його статутом;

- дотримуватися вимог законодавства,  моральних,  етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників закладу;

- виконувати вимоги  педагогічних  та інших працівників школи відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку;     

- брати участь у різних видах трудової діяльності;

- дбайливо ставитися до державного,  громадського і  особистого майна, майна інших учасників освітнього процесу;

- дотримуватися вимог  статуту,  правил внутрішнього розпорядку закладу;

- дотримуватися правил особистої гігієни.

bottom of page